.. 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Lente in Oktober Filmproducties opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Lente in Oktober Filmproducties , gevestigd te Groningen.
..2. Toepassing van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van overeenkomst schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
..3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk heeft laten weten dat de offerte is geaccepteerd.
3.3 Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
..4. Prijzen
4.1 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.
4.2 Voor muziek die in een filmproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze kosten zijn additionele kosten, die niet in offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten wordt bepaald door Buma Stemra. Deze kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.
4.3 Opdrachtnemer stelt haar offerte samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst additionele wensen heeft, die niet in de offerte zijn opgenomen. De hieruit voortvloeiende extra werkuren en eventuele bijkomende kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
..5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens middelen en voorzieningen, alsmede wijzigingen hierin, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoerig van de overeenkomst tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, middelen en voorzieningen niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn vertrekt, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
..6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
6.2 De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honoranium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
6.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
6.4 Opdrachtnemer verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadeging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschhiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
..7. Vertrouwelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
..8. Intellectueel eigendom
8.1 Indien derden beslag leggen op door opdrachtnemer geleverde zaken aan opdrachtgever, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.